A WEBCODE Kft. (Webcode Internet Studio) VirtuálisGép szolgáltatásához

Hatályos: 2007. 03. 01-től1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1 A WEBCODE Kft. (3501 Miskolc, Pf.: 486., továbbiakban: Szolgáltató) szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes - a weboldalon közzétett - árlistában és a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint.

1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen Szerződésben foglaltakat.

2. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2 Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket Szolgáltató közvetít Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.4 Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5 Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről honlapján közzétett hírben és árlistában Előfizetőt tájékoztatni köteles. Amennyiben Szolgáltató és Előfizető egyedi megrendelési szerződés kötöttek szabott árakkal kölcsönös akaratukkal módosíthatják azt - az első emelt díjszabású számla pénzügyi teljesítése akaratnyilatkozatnak tekintendő -, vagy Szolgáltató 30 napos határidővel felmondhatja a szolgáltatást. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.6 Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely szorosan a szolgáltatás ellátásához köthető és amelyről Előfizetőnek a szolgáltatás megrendelésekor tudomása volt, vagy arról a hatályos jogszabályok szerint tájékozódni és Szolgáltatót tájékoztatni volt köteles, valamint ha Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.6.1 Tilos a szerveren törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.6.2 Tilos a szerveren olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat;

2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.7 Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja Előfizető által Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

2.8 Szolgáltató jogosult Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.7 pontban leírt eset.

2.9 Szolgáltató jogosult a jelen Szerződést egyoldalúan módosítani, azonban erről a hatálybalépést megelőzően honlapján közzétett hír formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt. Az átmeneti 30 napos időszakban a régi Szerződés a hatályos, azonban a 30 napon túl külön értesítés nélkül a módosított lép hatályba.

2.10 Szolgáltató hibaelhárító szolgálatot üzemeltet a szolgáltatás megbízhatóságának folyamatos fenntartása érdekében. Szolgáltató a hiba elhárítását annak bejelentését követő 72 órán belül megkezdi és köteles az elhárítást mindaddig folytatni, amíg a hiba fennáll.

3. Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján, mindezt jelen Szerződés 2.1 pontjában meghatározott rendelkezésre állás mellett.

3.2 Annak a napnak a díját (a havidíj egy napra eső hányadát), amelyen a szolgáltatás Szolgáltató hibája miatt előzetes bejelentés nélkül egy óránál hosszabb ideig szünetel, Szolgáltató visszatéríti a Előfizetőnek. Ezen felül Szolgáltató Előfizető kimaradásból származó káráért felelősséget nem vállal. A karbantartást a megkezdés előtt három nappal e-mailben jeleznie kell Szolgáltatónak Előfizető felé. A karbantartás ideje nem lehet több egy félévben, mint 24 óra.

3.3 Előfizető a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket önmaga számára, Szolgáltató segítségnyújtása nélkül biztosítja.

3.4 Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben amennyiben az előírásszerűtlen használat harmadik fél jogát sérti, vagy Szolgáltatót harmadik félnek nyújtott szolgáltatásának ellátásban akadályozza Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért Előfizető a Ptk. szabályai szerinti kárfelelősséggel tartozik.

3.5 Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért Előfizető felel.

3.6 Előfizető felel az általa elhelyezett tartalomért.

3.7 Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és Előfizető adatainak átadására egy, Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.8 Előfizető köteles Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül Szolgáltatónak bejelenteni.

3.9 Előfizető a szolgáltatás általa észlelt vagy hozzá bejelentett hibáiról haladéktalanul köteles értesíteni Szolgáltató hibabejelentő helyét.

4. A szerződés időtartama

4.1 A Felek jelen szerződést határozott időre kötik, az időtartama a szerződés megkötését követő egy naptári év (kivétel ez alól a "VirtuálisGép szolgáltatás megrendelőlap"-on megjelölt "határozatlan idejű megállapodás" mely esetben a Szerződés bármikor, indoklás nélkül felmondható Előfizető által.

4.2 Előfizetőt megilleti a szerződés indoklás nélküli felmondásának joga, amelynek feltétele, hogy Előfizető a határozott időből még hátralévő időre járó díjakat, illetve a kapott kedvezményeket a Szolgáltatónak egy összegben megfizesse.

4.3 Amennyiben a lejárat előtt 30 nappal Előfizető írásban másként nem rendelkezik, úgy jelen szerződés automatikusan újabb egy naptári évvel meghosszabbodik (kivétel ez alól a "VirtuálisGép szolgáltatás megrendelőlap"-on megjelölt "határozatlan idejű megállapodás").

4.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést súlyosan megszegi. Egyéb esetben azonnal felmondás nincs.

4.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5. Titoktartás

5.1 Szolgáltató és Előfizető is tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás során tudomására jutott valamennyi üzleti, pénzügyi és partnerkapcsolati adat és ismeret üzleti titoknak minősül, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatja ki. Fenti kötelezettségeinek megszegése alapul szolgálhat a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására és/vagy kártérítési felelősségének megállapítására.

6. Egyéb

6.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

6.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

  • © Copyright 2005-2012. VirtualisGep.hu. Minden jog fenntartva.   |  css2, xhtml1.1  |